Objetius del Plan:

 

La finalitat del Pla Estratègic Industrial de les Illes Balears és potenciar el desenvolupament de l’activitat industrial, a partir de l’increment de la productivitat, la competitivitat i la qualitat, per contribuir a la millora d’un patró de creixement basat en la sostenibilitat, que permeti avançar en termes de cohesió econòmica i social, mitjançant la creació de llocs de feina de qualitat.

 

Per al compliment d’aquesta finalitat, s’estableixen els següents objectius:

      1.  Crear les condicions necessàries per a la sostenibilitat de les empreses instal·lades a les Illes Balears, i per a la implantació i creació d’empreses que regenerin el teixit industrial, sobretot a les zones industrials desafavorides.

 

      2.  Impulsar la innovació i el desenvolupament tecnològic, especialment la promoció de la I+D+i i les tecnologies que necessita la indústria balear, i afavorir-ne l’aplicació i la difusió dels resultats dins del teixit industrial de les Illes Balears.

 

      3.  Fomentar la internacionalització de l’empresa.

 

      4.  Millorar la qualificació professional, tècnica i empresarial, mitjançant la formació permanent.

 

      5.  Aconseguir una assignació dels recursos públics, especialment per als sectors més rellevants per al desenvolupament de la Comunitat Autònoma.

 

      6.  Estimular la captació d’inversions que reforcin el teixit industrial.

 

      7.  Fomentar la cooperació de les empreses.

 

      8.  Crear i mantenir una ocupació de qualitat.

 

      9.  Evitar la deslocalització empresarial.